Thông tin sách

Kinh Đại Bảo Tích

Kinh Đại Bảo Tích

 Thể loại:

Kinh

 Tình trạng:

Hoàn thành 62 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

Kinh Đại Bảo Tích gồm 62 Pháp hội:

 1. Pháp Hội Tam Tụ Luật Nghi
 2. Pháp Hội Vô Biên Trang Nghiêm
 3. Pháp Hội Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ
 4. Pháp Hội Tịnh Cư Thiên Tử
 5. Pháp Hội Vô Lượng Thọ Như Lai
 6. Pháp Hội Bất Động Như Lai
 7. Pháp Hội Mặc Giáp Trang Nghiêm
 8. Pháp Hội Pháp Giới Thể Tánh Vô Phân Biệt
 9. Pháp Hội Đại Thừa Thập Pháp
 10. Pháp Hội Văn Thù Sư Lợi Phổ Môn
 11. Pháp Hội Xuất Hiện Quang Minh
 12. Pháp Hội Bồ Tát Tạng
 13. Pháp Hội Phật Thuyết Nhơn Xử Thai
 14. Pháp Hội Phật Thuyết Nhập Thai Tạng
 15. Pháp Hội Văn Thù Sư Lợi Thọ Ký
 16. Pháp Hội Bồ Tát Kiến Thiết
 17. Pháp Hội Phú Lâu Na
 18. Pháp Hội Hộ Quốc Bồ Tát
 19. Pháp Hội Úc Già Trưởng Giả
 20. Pháp Hội Vô Tận Phục Tạng
 21. Pháp Hội Thọ Ký Ảo Sư Bạt Đà La
 22. Pháp Hội Đại Thần Biến
 23. Pháp Hội Ma Ha Ca Diếp
 24. Pháp Hội Ưu Ba Ly
 25. Pháp Hội Phát Thắng Chí Nguyện
 26. Pháp Hội Thiện Tý Bồ Tát
 27. Pháp Hội Thiện Thuận Bồ Tát
 28. Pháp Hội Dõng Mãnh Thọ Trưởng Giả
 29. Pháp Hội Ưu Đà Diên Vương
 30. Pháp Hội Diệu Huệ Đồng Nữ
 31. Pháp Hội Hằng Hà Thượng Ưu Bà Di
 32. Pháp Hội Vô Úy Đức Bồ Tát
 33. Pháp Hội Vô Cấu Thí Bồ Tát Ứng Biện
 34. Pháp Hội Công Đức Bửu Hoa Phu Bồ Tát
 35. Pháp Hội Thiện Đức Thiên Tử
 36. Pháp Hội Thiện Trụ Ý Thiên Tử
 37. Pháp Hội A Xà Thế Vương Tử
 38. Pháp Hội Đại Thừa Phương Tiện
 39. Pháp Hội Hiền Hộ Trưởng Giả
 40. Pháp Hội Tịnh Tín Đồng Nữ
 41. Pháp Hội Di Lặc Bồ Tát Vấn Bát Pháp
 42. Pháp Hội Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn
 43. Pháp Hội Phổ Minh Bồ Tát
 44. Pháp Hội Bửu Lương Tụ
 45. Pháp Hội Vô Tận Huệ Bồ Tát
 46. Pháp Hội Văn Thù Thuyết Bát Nhã
 47. Pháp Hội Bửu Kế Bồ Tát
 48. Pháp Hội Thắng Man Phu Nhân
 49. Pháp Hội Quảng Bác Tiên Nhân
 50. Pháp Hội Nhập Phật Cảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm
 51. Pháp Hội Tự Tại Vương Bồ Tát
 52. Pháp Hội Bửu Nữ
 53. Pháp Hội Bất Thuấn Bồ Tát
 54. Pháp Hội Hải Huệ Bồ Tát
 55. Pháp Hội Hư Không Tạng Bồ Tát
 56. Pháp Hội Vô Ngôn Bồ Tát
 57. Pháp Hội Bất Khả Thuyết Bồ Tát
 58. Pháp Hội Bửu Tràng
 59. Pháp Hội Hư Không Mục
 60. Pháp Hội Nhựt Mật Bồ Tát
 61. Pháp Hội Vô Tận Ý Bồ Tát
 62. Pháp Hội Quán Vô Lượng Thọ Phật

Mục lục

Bình luận