Tác giả: Ni Sư Nguyên Bửu

Bộ kinh Đại thừa giảng giải Mp3
Không có chương
Bộ Kinh Trung A Hàm giảng giải Mp3
Không có chương
Bộ Kinh Trường A Hàm giảng giải Mp3
Không có chương
Kinh ngắn giảng giải Mp4

Không có chương
Kinh Đại Thừa giảng giải mp4
Không có chương
Bộ Kinh Trung A Hàm giảng giải Mp4
Không có chương
Thiền và Sử giảng giải Mp3
Không có chương
Luận và Ngữ lục giảng giải Mp3
Không có chương
Bộ Kinh ngắn giảng giải Mp3
Không có chương
  • 1
  • 2