Nghi Thức Tu Tập Hằng Ngày

Nghi Thức Hô Chuông Trống (buổi tối)Đánh một hồi trống, nhịp tứ vào kệ:

KỆ HÔ TRỐNG

Trống vang xa thức tỉnh muôn loài (0)
Sớm lìa biển khổ lên bờ giác (0)
Ngày đã qua không thể trở lại (0)
Mạng sống giảm dần theo năm tháng (0)
Như cá cạn nước có gì vui (0)
Đại chúng phải siêng năng tinh tấn (0)
Như cứu lửa hực cháy trên đầu (0)
Chỉ nhớ vô thường, chớ buông lung. (0)

Nam Mô Bồ-tát Thường Tinh Tấn (3 lần) (0)(0)(0)

Đánh một tiếng chuông, vào kệ:

KỆ HÔ CHUÔNG

Chuông ngân vang vọng khắp năm châu (0)
Trên suốt đảnh thiên, dưới thông địa ngục (0)
Sáu cõi nghe qua phiền não dứt (0)
Chúng sanh đường ác thọ khổ ngừng (0)
Vĩnh thoát tam đồ về Phật quốc (0)
Hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh (0)
Cùng chúng thanh tịnh kết bạn lành (0)
Dạo khắp ba cõi độ quần sanh (0)

Nam Mô Giáo Chủ Cõi U Minh Bồ-tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương (3 lần) (0)(0)(0)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.