Thông tin sách

Chỉ Tâm Yếu Cho Người Tu Thiền Giảng Giải

Chỉ Tâm Yếu Cho Người Tu Thiền Giảng Giải

 Thể loại:

Thiền và Sử

  Nguồn:

Thiền phái Trúc Lâm

 Tình trạng:

Hoàn thành 9 Chương

Bình luận